Artikel 1 Kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat

 1. De onderneming van het kantoor van mr. L. Barenbrug, advocaat, hierna te noemen: ”het kantoor”, wordt gedreven in de vorm van een eenmanszaak naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het uitoefenen van de rechtspraktijk. De eenmanszaak (KvK: 52234371) is gevestigd te Elst gemeente Overbetuwe.

Artikel 2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de opdrachtgever en het kantoor gesloten overeenkomsten en gelden tevens voor eventuele uit de opdracht voortvloeiende aanvullende- en/of vervolgopdrachten. Algemene voorwaarden van haar opdrachtgever worden uitdrukkelijk niet aanvaard.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van het kantoor doch tevens voor alle natuurlijke- en rechtspersonen die direct of indirect en op welke wijze dan ook zijn betrokken bij de door het kantoor te verrichten dienstverlening. Daaronder worden nadrukkelijk tevens verstaan werknemers en medewerkers die niet meer voor het kantoor werkzaam zijn alsmede hun erfgenamen.

Artikel 3 De opdracht

 1. Opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan het kantoor en worden uitsluitend geacht aanvaard te zijn door het kantoor, ook indien het de uitdrukkelijke danwel stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is de opdracht door één of meerdere bepaalde personen te laten uitvoeren. Het kantoor bepaalt welke persoon cq personen de opdracht uitvoert. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Het kantoor zal vorens één of meerdere personen bij de opdracht te betrekken, welke niet, direct of indirect, aan het kantoor zijn verbonden, daarover in overleg treden met de opdrachtgever. Indien dit overleg ertoe leidt dat niet aan het kantoor verbonden personen bij de opdracht worden betrokken, zal iedere aansprakelijkheid voor fouten, gemaakt door deze niet aan het kantoor verbonden personen, integraal zijn uitgesloten.
 3. Bij een verschil van inzicht over de wijze van uitvoering van de opdracht heeft het kantoor het recht de opdracht per direct op te zeggen waarbij de opdrachtgever gehouden is de tot dan gemaakte uren en kosten waaronder verschotten per omgaande en zonder opschorting of verrekening te voldoen. Het kantoor zal alsdan haar medewerking verlenen aan de overdracht van de opdracht aan een andere advocaat.
 4. Het bovenstaande geldt ook bij de opzegging van de opdracht door de opdrachtgever.

Artikel 4 De uitvoering

 1. De overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en het kantoor wordt uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de werkzaamheden van het kantoor geen rechten ontlenen. De opdrachtgever dient het kantoor, te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden, direct of indirect, door de werkzaamheden die het kantoor ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht.
 2. Bij de uitvoering van de opdracht neemt het kantoor de terzake geldende regelgeving in acht. Daaronder worden in ieder geval begrepen de Advocatenwet en de Gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 3. Het kantoor zal zich naar de norm van een redelijk en bekwaam handelend vakgenoot inspannen om het door de opdrachtgever beoogde resultaat te behalen. Evenwel wordt nadrukkelijk niet gegarandeerd dat dit beoogde resultaat ook wordt bereikt.

Artikel 5

 1. Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, tot het einde van het kalenderjaar waarin de opdracht door het kantoor werd aanvaard en kunnen jaarlijks door het kantoor worden aangepast.

Artikel 6 Honorarium en verschotten

 1. Het kantoor verricht werkzaamheden voor de opdrachtgever waarvoor zij een honorarium in rekening brengt. Dit honorarium wordt vermeerderd met BTW en in een kantooropslag van 5%. Daarnaast worden eventuele verschotten, zijnde onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, en reis- en verblijfskosten, eveneens bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een honorarium berekend conform het in de opdrachtbevestiging vermelde uurtarief. Bij verschil van mening over de hoogte van het uurtarief beslist het kantoor bindend.
 3. Het kantoor is bevoegd het overeengekomen uurtarief ieder jaar op 1 januari aan te passen, welke aanpassing ten minste 5 % mag bedragen.
 4. Honorarium en verschotten mogen en zullen tussentijds en bij voorkeur maandelijks, dan wel per kwartaal, in rekening gebracht worden. Door de opdrachtgever betaalde voorschotten worden verrekend bij tussentijdse- en einddeclaraties.

Artikel 7 De betaling

 1. Declaraties van het kantoor dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum. De opdrachtgever heeft nadrukkelijk geen bevoegdheid tot verrekening of opschorting van de betaling.
 2. Het kantoor is bevoegd haar declaraties te verrekenen met de voor de opdrachtgever ontvangen gelden. De opdrachtgever machtigt het kantoor daartoe uitdrukkelijk.
 3. Bij niet tijdige betaling heeft het kantoor het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van de opschorting.
 4. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal tevens, aldus vanaf veertien dagen na factuurdatum, de wettelijke (handels)rente, verschuldigd zijn.
 5. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zal het kantoor gerechtigd zijn tevens kosten van invordering, zowel in- als buiten rechte, in rekening te brengen, welke tenminste zullen bedragen 10 % van de verschuldigde hoofdsom. Voorts is opdrachtgever verplicht de werkelijk gemaakte advocaatkosten bij een procedure te vergoeden als deze de toe te wijzen proceskostenveroordelingen overschrijden.

Artikel 8 Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet, welke aansprakelijkheid van het kantoor met zich meebrengt, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval door de door het kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het terzake geldende eigen risico van het kantoor.
 2. Voor zover sprake is van aansprakelijkheid voor enige gebeurtenis, welke om welke reden dan ook niet gedekt wordt door de door het kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, wordt de aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot een bedrag gelijk aan het tot aan het moment van de gebeurtenis aan de opdrachtgever gefactureerde en door de opdrachtgever betaalde bedrag, met een maximum van € 30.000,- (dertigduizend euro).
 1. Indien een door het kantoor ingeschakelde derde haar aansprakelijkheid beperkt, op welke wijze dan ook, zal het kantoor bevoegd zijn deze aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden zonder vooroverleg met de opdrachtgever.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

 1. Nadat het kantoor de werkzaamheden voor de opdrachtnemer heeft beëindigd, wordt het dossier gesloten. Indien schriftelijk niet anders wordt overeengekomen, zal het dossier worden gearchiveerd. Het dossier kan door de opdrachtgever worden opgevraagd gedurende vijf jaar na beëindiging van de werkzaamheden, waarbij de opdrachtgever verplicht is de daaraan verbonden kosten te vergoeden. Na verloop van deze vijf jaar is het kantoor bevoegd het dossier te vernietigen.

Artikel 10 Conversie

 1. Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet of niet meer voldoet aan de (alsdan) vigerende wet- en regelgeving wordt deze bepaling (geacht te zijn) aangepast zodanig dat deze bepaling wel voldoet aan de (alsdan) vigerende wet- en regelgeving.

Artikel 11 Toepasselijk recht en relatieve competentie

 1. Op alle tussen het kantoor en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen tussen het kantoor en de opdrachtgever, is uitsluitend de rechtbank Gelderland te Arnhem bevoegd daarvan kennis te nemen, dan wel ter uitsluitende keuze van het kantoor, de rechtbank die volgens de vigerende competentieregels bevoegd is.