Het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor o.a. het instellen van of verweren tegen een rechtsvordering. In het privacy statement hieronder kunt u lezen hoe en waarom uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Algemeen

Het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan het kantoor mr. L. Barenbrug worden verstrekt of anderszins worden verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, verwerkt ondermeer de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • NAW-gegevens (incl. telefoonnummer en e-mailadres) en gezinssamenstelling;
 • geboorte -datum, -plaats, -land;
 • geslacht;
 • inkomensgegevens w.o. dienstverband(en);
 • burgerservicenummer;
 • bankgegevens/BTW-nummer/KvK gegevens;
 • Social Media accounts.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting (o.a op grond van de Advocatenwet, gedragsregels);
 • uitvoering van een overeenkomst (dienstverleningsovereenkomst);
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang (t.b.v. instellen van een rechtsvordering).

Delen van persoonsgegevens met derden

Het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat,  uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat,  ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat,  gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat,  in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat,  bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens.

U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van het kantoor.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat,  aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten, wettelijke bewaartermijnen en onderzoek voor tegengesteld belang conform de gedragsregels.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

 1. L. Barenbrug, advocaat

T.a.v. mevrouw mr. L. Barenbrug

Industrieweg Oost 21-O

6662 NE Elst gemeente Overbetuwe

Het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die betrokkene(n) heeft ten aanzien van persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat,  kunnen knoppen zijn (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens (w.o. geografische gegevens) zijn in beginsel anoniem en worden niet door het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat,  verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat,  geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website(s) kan het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, een blog of forum aan die vrij toegankelijk is aanbieden. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat, dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement

Het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat,  heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website(s) van het kantoor mr. L. Barenbrug.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met het kantoor mr. L. Barenbrug, advocaat,  t.a.v. mr. L. Barenbrug, l.barenbrug@barenbrugadvocaat.nl.

 

Dit privacy statement is op 2 september 2022 vastgesteld.